Klubbens vedtægter:

§ 1 Navn og hjemsted

Foreningens navn er VESTERBY MOTIONSKLUB.

Foreningen er stiftet d. 4. marts 1999, og afløser tidligere klub af 1.10.1995 Foreningens hjemsted er Høje Tåstrup Kommune.

Foreningens adresse er Vesterby Torv 5 st. tv., 2630 Tåstrup.

§ 2 Formål

Foreningens formål er at udbrede interessen for at dyrke motion, samt skabe gode forhold for udøvelse heraf.

§ 3 Medlemmer

Beboere, der er fyldt 15 år og som har bopæl i Torstorp, kan blive medlemmer af foreningen. Optagelse sker ved udfyldelse af skriftlig indmeldelsesblanket og overgivelse heraf til et bestyrelsesmedlem eller en klubassistent, samt betaling af det vedtagne kontingent.

Medlemskabet af motionsklubben ophører ved fraflytning fra Torstorp

§ 4 Kontingent

Et medlem af foreningen har ret til at deltage i klubbens aktiviteter mod at betale det fastsatte kontingent. Kontingentet betales forud efter bestyrelsens fastsættelse.

Medlemmer af bestyrelsen og klubassistenter betaler ikke kontingent.

§ 5 Bestyrelsen

Foreningens daglige virksomhed ledes af bestyrelsen, som skal bestå af 5 medlemmer og 2 suppleanter, men kan være nødsaget til kun at bestå af 3 medlemmer og 1 suppleant.

Bestyrelsen består af en formand, en kasserer/næstformand og 1 til 3 ordinære bestyrelsesmedlemmer.

Alle klubbens medlemmer kan stille op til bestyrelsens poster.

Det tilstræbes, at bestyrelsens formand er bosiddende i Afdeling Vesterby.

Ved formandens forfald eller fratræden fungerer kassereren/næstformanden som formand indtil kommende ordinære generalforsamling.

Suppleanterne indtræder i bestyrelsen ved længerevarende sygdom eller fraflytning fra Torstorp i den opstillede rækkefølge.

§ 6 Valg af bestyrelse og suppleanter

Bestyrelsens medlemmer og suppleanter vælges af generalforsamlingen for 2 år ad gangen.

Bestyrelsen konstituerer sig selv.

§ 7 Bestyrelsens opgaver

Bestyrelsen forpligter sig til at afholde mindst et bestyrelsesmøde pr. kvartal. Et fremmøde på minimum 3 bestyrelsesmedlemmer gør bestyrelsen beslutningsdygtig. Bestyrelsen træffer afgørelse ved simpelt flertal, og formandens stemme er afgørende ved stemmelighed.

Bestyrelsen har den daglige ledelse af foreningen, herunder den daglige drift, og står herudover for vedligeholdelse og beslutning om nyanskaffelser indenfor de rådige midler.

Bestyrelsen udpeger et nødvendigt antal klubassistenter.

Bestyrelsen har mulighed for at antage hjælp til regnskab, opkrævning m.v. indenfor eller udenfor medlemskredsen, såfremt dette måtte blive nødvendigt. Medhjælp deltager hverken i bestyrelsesmøder eller generalforsamling, medmindre medhjælpen er medlem af foreningen eller såfremt et medlem af bestyrelsen fremsætter anmodning herom.

§ 8 Generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Ordinær generalforsamling skal afholdes årligt senest inden udgangen af april måned.

Generalforsamlingen indkaldes med minimum en måneds varsel ved opslag i klubbens lokale. Indkaldelsen skal indeholde bestyrelsens forslag til dagsorden.

Forslag til dagsorden skal være formanden skriftligt i hænde senest 14 dage før tidspunktet for generalforsamlingen. Endelig dagsorden ophænges i klubbens lokale minimum 4 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Ekstraordinær generalforsamling kan kræves indkaldt af et simpelt flertal af bestyrelsen eller kan kræves indkaldt af minimum 20 % af medlemmerne i foreningen ved aflevering af underskreven begæring herom, ledsaget af forslag til dagsorden, til formanden. Bestemmelserne om varsling og indkaldelse ved den ordinære generalforsamling finder tilsvarende anvendelse.

Dagsorden på den ordinære generalforsamling skal som minimum indeholde følgende:

• Valg af dirigent og referent.

• Bestyrelsens beretning ved formanden.

• Forelæggelse og godkendelse af det reviderede årsregnskab.

• Forelæggelse og godkendelse af budget samt forslag til fastsættelse af kontingent.

• Valg af de bestyrelsesmedlemmer og eventuelle suppleanter, hvis valgperiode er ved at udløbe, jf. § 8.

• Valg af revisor

• Indkommende forslag.

• Eventuelt.

Over det på generalforsamlingen besluttede føres protokol, der underskrives af dirigenten.

§ 9 Afstemninger

Beslutninger på generalforsamlingen vedtages med simpelt flertal.

Til vedtægtsændringer kræves dog et flertal på 3/4 af de fremmødte medlemmer.

Hvert medlem har én stemme. Medlemmer, der er i restance, har hverken stemmeret eller er valgbare.

Ved valg til bestyrelsen skal der foretages skriftlig afstemning, såfremt ét medlem af foreningen kræver dette. Er et medlem af foreningen forhindret i at deltage i generalforsamlingen eller i eventuelle ekstraordinære generalforsamlinger, kan et andet medlem af foreningen medbringe en gyldig fuldmagt fra det bortfaldne medlem, og stemme for denne.

§ 10 Tegningsret

Bestyrelsens formand eller kasserer/næstformanden tegner foreningen.

Der kan udstedes fuldmagt fra bestyrelsen til varetagelse af foreningens daglige drift med et max. beløb på 10.000 kr.

Optagelse af gæld kan kun ske efter generalforsamlingsbeslutning og kræver den samlede bestyrelses underskrift.

§ 11 Årsregnskab

Årsregnskabet skal inden forelæggelse på den ordinære generalforsamling være underskrevet af hele bestyrelsen og forsynet med revisorpåtegning. Regnskabsåret følger kalenderåret.

§ 12 Udmeldelse

Udmeldelse skal ske skriftligt til bestyrelsen. Udmeldelse kan først ske når evt. skyldigt kontingent er indbetalt.

Udmeldelse giver ikke ret til at få del i foreningens formue.

§ 13 Sanktioner

Foreningens medlemmer har pligt til at følge klubbens ordensreglement. Ved overtrædelse heraf, kan der gives en advarsel, fortages bortvisning og/eller eksklusion af klubben uden varsel.

§ 14 Hæftelse

Foreningen hæfter alene for foreningens forpligtelser.

Ingen af foreningens medlemmer hæfter for foreningens forpligtelser, og ingen af foreningens medlemmer kan gøre krav på en andel af foreningens formue.

§ 15 Opløsning:

Til foreningens opløsning kræves samme majoritet som ved vedtægtsændringer.

Foreningens aktier og passiver tilhører alene foreningen, og ikke foreningens medlemmer. Foreningens medlemmer har derfor intet krav på, at få andel i foreningens eventuelle overskud ved foreningens opløsning.

Den opløsende generalforsamling beslutter hvorledes der skal forholdes med foreningens ejendele og midler.

Ikrafttræden: Nærværende vedtægter træder i kraft ved vedtagelsen.

Vedtægterne kan hentes som pdf fil her.